Circular Economy In Action

Numer Projektu: 2022-3-PL01-KA210-YOU-000095329

O Projekcie

W marcu 2020 roku Komisja Europejska zatwierdziła nowy Plan Działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (element Zielonego Ładu), dążąc do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego ma na celu promowanie efektywności wykorzystania zasobów, minimalizację generowania odpadów oraz wspieranie zrównoważonego spożycia i produkcji dóbr i usług (Komisja Europejska, 2020).

GOZ stanowi kluczowe narzędzie do radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatyczne, utrata bioróżnorodności i niedobór zasobów, ponieważ promuje bardziej zrównoważone podejście we wszystkich sektorach.

Projekt InAction został opracowany w celu przyczynienia się do tego celu, skupiając się na kwestiach takich jak proekologiczne zachowanie i aktywne obywatelstwo. Jego celem jest twórcze zaangażowanie młodzieży w przyjęcie stylu życia zero waste oraz wsparcie ich kreatywnego i znaczącego uczestnictwa w społeczności.

Cele

Grupy Docelowe

Projekt InAction zidentyfikował trzy główne grupy docelowe:

Szkolenia